ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „VIGGO.BG”

 

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ВИГО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с адрес: ж.к. Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов №11, ет. 1, ап. 3, ЕИК 204593710, представлявано от Веселина Иванова Христова – управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,

и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.viggo.bg

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „ВИГО БЪЛГАРИЯ” ЕООД;

 1. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Студентски, ж.к. Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов №11, ет. 1, ап. 3;
 2. Данни за кореспонденция: адрес: гр. София 1700, р-н Студентски, ж.к. Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов №11, ет. 1, ап. 3, Email:boutique@viggo.bg тел:0883474343
  5. ЕИК: 204593710;

6.Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № ………………………
7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров №2,

тел.: (02) 91-53-518

факс: (02) 91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл. Славейков №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес:София 1000, бул. “Витоша” №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 3 (1) За да използва viggo.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят не е задължен да бъде регистриран като потребител в информационната система нa сайта.

(2) Ползвателят може да създаде потребителски профил в информационната система на сайта като определи име и парола за отдалечен достъп, след като  попълни необходимите данни, съобразно посочената от Доставчика процедура.

(3) Необходимите данни за регистрация на потребител са както следва: име за отдалечен достъп, парола за отдалечен достъп, адрес за доставка, име и фамилия, електронна поща, телефон/и за връзка.

(4) Доставчикът може едностранно и по всяко време да променя обема от необходими данни за регистрация на потребителите.

(5) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят отново декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(7) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 

Чл. 4. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.

 

Чл. 5. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на viggo.bg.

(2) Крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на viggo.bg.

(3) Стойността на пощенските или/и транспортните разходи е включенa в цената на стоките.
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
Чл. 6 (1) Характеристиките на продуктите (цвят, състав, материя, размери) отговарят на етикетирането на стоките.

(2) Вариация в цветовата гама е възможна поради различните настройки на монитора на Потребителя

 

ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

 

Чл. 7 Viggo.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.viggo.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от viggo.bg стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил на информационната система на viggo.bg;
  2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от viggo.bg;
  4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори със viggo.bg и съгласно установените от viggo.bg средства за разплащане.
 2. Да получават информация за нови стоки, предлагани от viggo.bg;
 3. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на viggo.bg в Интернет;

 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 8 (1) Ползвателите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоки, на адрес http://www.viggo.bg.

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

Чл. 9 (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 10 (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в viggo.bg

Чл. 11 (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и чрез интерфейса на страницата по следната процедура:

 1. Влизане в системата за извършване на поръчки на viggo.bg чрез идентифициране с име и парола за отдалечен достъп или използване на системата като гост потребител;
  2. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на viggo.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 2. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
  4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 3. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 4. Потвърждение на поръчката;

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 12 (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба за всяка една от стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Ползвателите стоки се извършва от избрания от Доставчика куриер.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба.

(4)Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

(5) В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 13 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

Чл. 14 Ползвателят заплаща съвкупната цена на отделните договори за покупко-продажба в брой чрез наложен платеж при тяхната доставка, или по друг начин, наделжно избран чрез интерфейса на viggo.bg.

 

Чл. 15 В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5 000 (пет хиляди) лева, плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16 (1) Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответния куриер в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването на стоката от съответния спедитор в разумен срок, но не по-късно от 1 месец.

Чл. 17 (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от избраните от Доставчика дистрибутори/куриери и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 18 (1) Ползвателят може да иска замяна на получената стока в следните случаи:

 • Получената стока е с неподходящ размер
 • Получената стока е с неподходящ цвят
 • Получената стока е с фабричен или транспортен дефект

(2) Ползвателят, който желае да упражни правото си по ал.1 е длъжен да върне стоката в същия търговски вид, в който е била получена.

(3) Ползвателят, който иска замяна на стока, може да избере артикул с по-ниска, същата или по-висока стойност.

(4) Когато Ползвателят избере нов артикул с по-висока цена от върнатия, при доставката на втория следва да заплати разликата.

(5) Когато Ползвателят избере нов артикул с по-ниска цена от върнатия, следва да укаже начин за възстановяване на разликата от Доставчика.

(6) Ползвателят, който желае да упражни правото си по ал.1 е длъжен да отправи електронно искане за замяна до Доставчика чрез електронна поща или интерфейса на уеб страницата.

(7) До 3 работни дни от подаването на искане за замяна Доставчикът уведомява Ползвателя чрез електронна поща или интерфейса на страницата дали приема или отказва исканата замяна .

(8) Спедиторските и/или куриерските услуги за връщането на стоката са за сметка на Ползвателя

 

Чл. 19 (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от избрания от Доставчика куриер.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • Когато е нарушен търговският вид на заявената за връщане стока;
 • Когато са налице повреди по стоката в следствие неправилен преглед/употреба от страна на Ползвателя;
 • Когато оригиналната опаковка и етикетиране не са запазени;
 • За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за доствка на стоката, както и за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от избраните от Доставчика дистрибутори стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез интерфейса на уеб страницата, чрез електронна поща или на посочения по-горе адрес.

 

Чл. 20 За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

 

 

СПЕДИЦИЯ И ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

 

Чл. 21 (1) Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика или на избрания от Доставчика спедитор възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на viggo.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от

Доставчика на адреса на viggo.bg.

(4) Доставчикът възлага на избран от него спедитор/куриер доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на viggo.bg и съгласно настоящите общи условия.

(5) В тридневен срок от подаването на заявката чрез интерфейса на електронната страница или по телефона Доставчикът обработва заявката на Ползвателя и предава стоката на дистрибутор/спедитор за доставка.

 

Чл. 22 (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ползвателя чрез сайта на Доставчика.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика или по телефона.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) Не могат да бъдат върнати или заменени артикулите изработени по индивидуални изисквания или размери.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 23 (1) Доставчикът съхранява лични данни на Ползвателя във връзка със следните дейности:

 • обработка на заявка за регистрация профил
 • поддържане на регистрация на потребителски профил
 • сключване на договор за покупко-продажба на стоки чрез интерфейса на страница
 • доставка на закупени стоки по сключени договори

(2) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(4) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(5) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

(6) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 24 (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура за възстановяване на забравена/изгубена парола или потребителско име

(3) Редът за извършване на процедурата, посочена в ал.2 е изрично посочен от Доставчика на уеб страницата.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 25 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на viggo.bg.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
– след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

– след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

– с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://viggo.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27 Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  •в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на viggo.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28 Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва viggo.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, добрите нрави, морала или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29 Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 30 (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което viggo.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 31 (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 

Чл. 32 (1) Цялата публикувана информация на сайта на viggo.bg, която включва текст, изображения, аудио запис и др. е собственост на ВИГО БЪЛГАРИЯ ЕООД.

(2) За ползване на каквaто и да е информация от viggo.bg се изисква изричнотото писмено съгласие на ВИГО БЪЛГАРИЯ ЕООД.

(3) Копирането и разпространението на горепосочената информация, без изричното разрешение на ВИГО БЪЛГАРИЯ ЕООД и подлежи на санкции съгласно ЗАПСП.

 

 

Чл. 33 (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34 В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 36 За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези общи условия, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от дата 01.12.2017 г.